Wapen Koudekerk.jpg

Commissie Ruimtelijk en economisch domein


 

Betreft: Reactie analyserapport toekomstperspectief voor landschap en stad (205056) agendapunt 4

Geachte leden van de Commissie R&E-domein,

De Commissie wordt gevraagd een aantal belangrijke conclusies van het college met betrekking tot het toekomstperspectief voor landschap en stad vast te stellen. Het college concludeert dat de stadsranden kansen bieden om de gewenste woningopgave, de opgaven op het terrein van duurzaamheid, de toekomstwaarde voor het landelijke gebied en duurzame energie en mobiliteit te realiseren. Gevraagd wordt om op basis van het analyserapport de haalbaarheid van dit toekomstperspectief te onderzoeken voor de gebieden met het hoogste maatschappelijke rendement.

 

Hiermee geeft het Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn (verder Dorpsoverleg) een eerste reactie op het analyserapport toekomstperspectief voor landschap en stad. Het Dorpsoverleg begrijpt dat er langs de randen van de stadskern van Alpen aan den Rijn nieuwe woningbouwlocaties worden gezocht. Het is goed dat het college dit op een verantwoorde, duurzame en fraaie wijze wil uitvoeren. Het Dorpsoverleg vraagt echter met klem aandacht voor de gevolgen van het realiseren van deze plannen. Deze plannen “met lef” gaan namelijk niet uit van de bestaande situatie.

 

De ‘toekomstvisie woningbouw met Lef!’ beperkt zich zoals gezegd tot de ‘eigen Alphense stadskern’. Met een fraaie “artist impression”[1] wordt de Commissie meegenomen in de plannen van verantwoorde woningbouw. De “artist impression” geeft echter ook weer wat er in de kern Koudekerk zou moeten worden gerealiseerd. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de werkelijke situatie. De “impression” doorkruist niet alleen een aantal uitgangspunten van het college zelf, het past zeker ook niet bij de visie op Koudekerk, die eerder door het college is omarmd. De gevolgen van deze “impression” zijn wat het Dorpsoverleg betreft niet goed in kaart gebracht. Een haalbaarheidsstudie zou op z’n minst uit moeten gaan van bestaande situatie en de uitgangspunten die het college eerder heeft ingenomen ten aanzien van landschap cultuurhistorische linten, stiltegebieden en gewenste woningbouw in de stad en in de kern Koudekerk aan den Rijn. Meer specifiek:

De “impression” gaat niet uit van de bestaande situatie. Zo ontbreekt bv de Maximabrug.
Aansluitingswegen bij de weergegeven woningbouw in het nieuw te creëren waterrijke gebied Gnephoek ontbreken
De woningen zoals weergegeven vallen vooral in het duurdere segment en zien niet toe op sociale woningbouw, woningen voor senioren of het middensegment
Bestaande percelen en woningbouw (met name op de Landlustweg) zullen bij realisatie van de plannen (deels) onder waterniveau komen (delen van de polder liggen 6 meter onder waterniveau van de Heijmanswetering)
Een fors aantal windmolens doorkruisen het cultuurhistorisch lint Lagewaard/ Landlustweg
Ook bevinden windmolens zich voor groot deel in het stiltegebied van de Lagewaardse polder
Een flink aantal windmolens op de “artist impression” bevinden zich in het gebied van nog te realiseren woningbouwlocaties in Koudekerk aan den Rijn, nl Rijnpark I, II en III[2] en zouden de plannen voor woningbouw in ons dorp doorkruisen.

Voor de Commissie (en in het verlengde de gemeenteraad) akkoord gaat met een haalbaarheidsstudie naar de nieuwe woningbouwplannen van Alphen Stad verzoekt het Dorpsoverleg de Commissie zich te realiseren wat de gevolgen kunnen zijn voor de kern Koudekerk. Koudekerk wenst niet weer de dupe te worden van fraaie plaatjes. Reden van deze opmerking ligt in het volgende.

 

In voormalig Rijnwoude was besloten het industrieterrein in Koudekerk aan den Rijn te herstructureren om woningbouw mogelijk te maken. Dit zou leiden tot aaneengesloten woningbouw in drie fases: Rijnpark I, Rijnpark II en Rijnpark III[3]. Een groene zone zou een buffer vormen tussen de bedrijven en de woningbouw. Bijgevoegd was een prachtige schets (zie schetsen bijlagen). Iedereen was blij met deze voorgestelde woningbouw. Een en ander werd ook vastgelegd in een anterieure overeenkomst tussen de voormalig gemeente Rijnwoude en projectontwikkelaar Niersman met als eis dat de gemeenteraad akkoord zou gaan. Dat geschiedde. Wat vervolgens niet duidelijk is gemaakt richting de meeste burgers en wellicht zelfs de toenmalige raad is dat op verzoek van de projectontwikkelaar de harde eis van de groene zone tussen woningbouw en industrie is komen te vervallen. Dit is vastgelegd in een addendum bij de anterieure overeenkomst. Juist het laten vervallen van deze eis kan wel eens de oorzaak van zijn, dat er tot op heden nog geen woning is gebouwd in Koudekerk, geen Rijnpark I, geen Rijnpark II laat staan een Rijnpark III. Het huidige plan Rijnpark I is immers omringd door bedrijven, waarvan één met hoge milieucategorie waardoor via de rechtsgang het plan telkens moet worden herzien en tot op heden dus nog niet is gerealiseerd. De in de oorspronkelijke anterieure overeenkomst harde eis tussen gemeente Rijnwoude en Niersman een ruime groene zone tussen woningbouw en bedrijven te realiseren had dit door een grotere afstand tussen bedrijf en woningen kunnen voorkomen[4].

 

Het Dorpsoverleg verzoekt de Commissie:

Er bij het college op aan te dringen de plannen van Rijnpark I, Rijnpark I en Rijnpark III in Koudekerk aan den Rijn op basis van de oorspronkelijke schets d.w.z met groene zone! Zoals weergegeven in de verschillende bijlagen te realiseren. Dat is goed voor Koudekerk en goed voor woningbouw Alphen stad, voor nu en in de toekomst.
Ook dient de Commissie (en de Raad) scherp te zijn op het meenemen van de eerdere uitgangspunten van het college ten aanzien van de visie op Koudekerk aan den Rijn (visie aangeboden in 2017 door het Dorpsoverleg en vervolgens aan de Raad).
Na te gaan of alles is gedaan aan een herstructurering van de vele verspreide industrieterreinen in Alphen aan den Rijn (inclusief Koudekerk aan den Rijn) om woningbouw mogelijk te maken. Vaak staan panden op de industrieterreinen te huur of te koop terwijl er ook weer nieuwe bedrijfskavels worden aangeboden zoals bv bij de Hoorn.
Aan te dringen windmolens te situeren op of naast bedrijventerreinen of langs de snelweg (N11) en niet zoals nu geschetst in hoogwaardige cultuurhistorische cq landschappelijke gebieden of nog te realiseren woonwijken.

Met vriendelijke groet Nicolien Wamsteker

VZ Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn

 
Reacties

Locatie


Ook interessant