Alphen Noordrand

Gemeente vestigt voorkeursrecht op locatie Noordrand I


Op 31 januari heeft de gemeenteraad het Toekomstperspectief voor Landschap en Stad vastgesteld.

Om voldoende woonruimte te kunnen blijven bieden én ruimte te bieden aan grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie, wordt op dit moment onderzoek gedaan naar nieuwe locaties. Een van deze locaties is Noordrand I, gelegen aan de noordzijde van Alphen aan den Rijn. Om regie te kunnen voeren op mogelijke ontwikkelingen, heeft het college op 2 april jl. besloten op de locatie Noordrand I een voorkeursrecht op de gronden te vestigen. Dit besluit betekent niet dat er al een keuze gemaakt wordt voor een van de locaties. Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet afgerond. Dit betekent wel dat de gemeente een eerste recht van koop heeft op de betrokken percelen. Hiermee wil de gemeente grondspeculatie en daarmee gepaarde gaande prijsverhogingen voorkomen.

Dat er alleen in dit gebied een voorkeursrecht wordt gevestigd, heeft ermee te maken dat dit volgens het Toekomstperspectief voor Landschap en Stad een van de twee meest kansrijke ontwikkellocaties is. De gronden in de Gnephoek zijn al in handen van ontwikkelaars, waardoor het vestigen van een voorkeursrecht hier niet zinvol is.

Vervolg

De stukken liggen vanaf 4 april 2019 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Stadhuisplein 1. Belanghebbenden krijgen vier weken de gelegenheid een zienswijze in te dienen en zes weken voor het indienen van een bezwaar. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit.
Reacties


Ook interessant