Hefbrug van Boskoop

Meer maatregelen nodig voor oplossing verkeersproblematiek N207/N209


Om te zorgen dat de verkeersproblematiek rondom Hazerswoude-Dorp en Boskoop verbetert, is meer nodig dan de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan en een noordoostelijke en zuidwestelijke aansluiting op de N209 nabij Hazerswoude-Dorp, zoals het college aan de raad voorstelt.

Er moet ook onderzoek gedaan worden naar de aanleg van een tweede oeververbinding ten noorden van Boskoop. Daarnaast wil het college bij de provincie aandringen op verdergaande maatregelen op of rond de N209 om toenemende druk bij Hazerswoude-Dorp tegen te gaan.

De provinciale weg N207 en de wegen ten westen van de N207 worden steeds voller, met name in Waddinxveen, Zoeterwoude, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten willen de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied verbeteren. Naar aanleiding van de bespreking van het voorstel in de raadscommissie, heeft het college van b. en w. opnieuw naar de problematiek gekeken.

Duidelijk is dat de Verlengde Bentwoudlaan belangrijk is voor de ontsluiting van Boskoop. Wethouder Van Velzen (verkeer en vervoer): "Wij weten ook dat daardoor de druk op Hazerswoude-Dorp toeneemt, terwijl de verkeerdruk daar nu al groot is. Met name veroorzaakt door de N209, die ook in de toekomst een verdergaande groei laat zien. Zoals het verkeer vanuit Rotterdam en Bleiswijk richting noorden en verdere verstedelijking van Zoetermeer. Wij dringen bij de provincie aan op aanvullende maatregelen om te zorgen dat de druk niet verder toeneemt of mogelijk zelfs afneemt."

Om tot goede, structurele oplossingen te komen voor de verkeersafwikkeling in het hele gebied tussen A12, N11 en A4 zijn aanpassingen nodig, bijvoorbeeld een volledige aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven, een betere ontsluiting van Zoetermeer op de A4 richting noorden en het doorontwikkelen van de N11 tot een A11, zodat de  doorstroming en bereikbaarheid van de hele regio verbetert. Het college wil voor deze lange termijn oplossing met de provincie, Rijkswaterstaat en alle betrokken gemeenten (Bodegraven, Waddinxveen, Zoetermeer, Zoeterwoude en Lansingerland) in gesprek. 

Volgens het college moet er op middellange termijn (5 tot 10 jaar) een nieuwe oost-west verbinding ten noorden van Boskoop gerealiseerd worden. Het gaat dan om een tweede oeververbinding ten noorden van Boskoop, die aansluit op de oostelijke rondweg. Het college wil dat op korte termijn met een studie gestart wordt, zodat rond zomer 2018 inzicht is in de effecten en kosten en er een definitief besluit kan worden genomen. Een nieuwe oost-west verbinding draagt bij aan vermindering van het verkeer op de N209 en de Zijde.

Ook op korte termijn zijn maatregelen nodig. In Hazerswoude-Dorp kan de ontsluiting van het verkeer uit het dorp verbeteren door een verbeterde  noordoostelijke en zuidwestelijke aansluiting op de N209. Medio 2018 moet duidelijk zijn wat de beste locatie is, zodat deze ontsluitingen nog voor de opening van de Verlengde Bentwoudlaan gereed zijn. Daarnaast dringt het college er bij de provincie op aan om maatregelen te nemen die de verkeersdruk op de wegen in het gebied tussen Hazerswoude en Zoeterwoude inperkt.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.