pexels-photo-713149.jpg

Nieuw cultuurbeleid biedt ruimte


Met het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente komt er meer ruimte voor cultuur, initiatief, ontmoeting en experiment.

In de Cultuurvisie 2019-2024 zijn drie ambities geformuleerd: 1. Kennismaking met cultuur staat voorop; 2. Een aantrekkelijke gemeente door culturele bloei; 3. Sterker door samenwerking. We zetten in op een laagdrempelig cultuuraanbod dichtbij huis, in alle wijken en dorpen. Met meer aandacht voor festivals en evenementen, en kunst in de openbare ruimte, vergroten we de leefbaarheid van onze gemeente. En we ondersteunen kunstenaars en culturele organisaties in betere samenwerking en efficiënter gebruik van gebouwen. Ook popmuziek krijgt een belangrijke plek binnen de huidige voorzieningen.

Uitvoeringsagenda 2019-2024

De komende jaren ondernemen we verschillende acties om deze ambities werkelijkheid te laten worden. Zo betrekken we cultuur in het beleid dat op dit moment wordt gemaakt rondom de dorps- en buurthuizen. Ook krijgt cultuur een grotere rol in het educatieve aanbod dat er al is op het gebied van sport en natuur. Er wordt een broedplaatsenbeleid ontwikkeld, waarin gemeentelijk vastgoed en leegstaande panden kunnen worden ingezet voor ateliers en culturele broedplaatsen. Bij bouwprojecten van de gemeente wordt 1% van de kale bouwsom gereserveerd om hiermee kunst in de openbare ruimte te realiseren. Deze kunst wordt weer gekoppeld aan maatschappelijke thema’s, te beginnen met een kunstwerk dat het LHBTI-beleid verbeeld. Een onafhankelijke cultuurmakelaar brengt straks kunstenaars en culturele partijen bij elkaar en helpt hen beter samen te werken, zodat er meer mogelijk wordt op het gebied van cultuur. Een onafhankelijke popprogrammeur zorgt er straks voor dat popmuziek op verschillende podia door de hele gemeente te beleven is.

Inwoners en cultuursector aan het woord

Om tot deze Cultuurvisie te komen, hebben we het culturele veld en onze inwoners actief betrokken. We hebben cultuurtafels georganiseerd, waarvoor we culturele betrokkenen uit alle kernen uitnodigden. Ook voerden we gesprekken met grote culturele instellingen, zetten we een cultuurenquête uit onder alle inwoners en organiseerden we bijeenkomsten met inwoners, kunstenaars en culturele instellingen. Vanuit het culturele veld kwam duidelijk naar voren dat meer samenhang en samenwerking nodig is, zodat er geen kansen blijven liggen, en er gestuurd kan worden op gezamenlijke belangen. Uit de enquête die onder inwoners is uitgezet, blijkt dat velen geen specifiek aanbod missen. Een poppodium is een vaak genoemde wens. Verder hechten inwoners veel waarde aan de bibliotheken, festivals, bioscopen, popconcerten en het theater. Voor musicals, theatervoorstellingen en popconcerten zijn we bereid om wat verder te reizen. Juist creatieve cursussen, bibliotheken, festivals en kunst op straat willen we dicht bij huis.

De wensen en behoeften van de inwoners en culturele sector zijn binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk vertaald naar een nieuwe Cultuurvisie. Lees de hele visie. Op alphenaandenrijn.nl/cultuur leest u het college besluit.
Reacties


Ook interessant