Onderzoek vaarverbinding Rotte - Rijn – Vliet voltooid

Onderzoek vaarverbinding Rotte - Rijn – Vliet voltooid


Wethouder Robin Paalvast (Zoetermeer) overhandigde 15 november het onderzoeksrapport over de blauwgroene ontwikkeling van het gebied tussen de Rotte, Oude Rijn en Vliet aan gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland.

Het onderzoek naar een vaarverbinding in het gebied heeft geleid tot de conclusie dat het belangrijk is te werken aan een recreatief aantrekkelijk gebied tussen de steden Leiden, Zoetermeer, Rotterdam en Alphen aan den Rijn. Ook was er die avond een inloopbijeenkomst voor belangstellenden. Zij konden de eindconclusies van het onderzoeksrapport inzien en vragen stellen.

De definitieve rapportage en achtergronden bij het rapport zijn hier in te zien.

De colleges, raden en achterbannen van de deelnemende partijen behandelen het rapport tijdens hun eigen bestuurlijke overlegmomenten begin 2018. Er komt een vervolg op dit onderzoek. Provincie en Waterschappen nemen het initiatief om te onderzoeken of het verbinden van de Rotte met het Bentwoud een bijdrage kan leveren aan onder andere de zoetwaterproblematiek. Dat kan een eerste stap zijn in een bredere gebiedsontwikkeling dat leidt tot een aantrekkelijke blauwgroene leefomgeving. Ook wordt aan Provincie Zuid-Holland en de deelnemende gemeenten gevraagd de conclusie van het eindrapport te gebruiken bij het opstellen van de provinciale en lokale omgevingsvisies.

Conclusie rapport

Het onderzoeksrapport dat aan Han Weber is aangeboden, geeft inzicht in de kansen voor gebiedsontwikkeling. Dit verschilt ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, namelijk het verbinden van de Rotte, Oude Rijn en Vliet. In het rapport staan drie scenario’s die met belanghebbenden zijn bedacht, inclusief toelichting en financiële onderbouwing. Verder gaat het rapport in op kansen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

De diverse scenario’s in het rapport dienen als toekomstbeeld, waarmee een bouwsteen wordt aangedragen voor de opgaven in het gebied. Door klimaatverandering, behoefte aan meer zoetwaterberging, bodemdaling en de noodzaak om duizenden nieuwe woningen te bouwen in de regio is het belangrijk te zorgen voor een leefbare en aantrekkelijke blauwgroene omgeving. Ook is er een grotere behoefte aan recreatieve mogelijkheden. Het verbinden van de Rotte aan de Oude Rijn en de Vliet biedt mogelijk ruimte voor dergelijke ontwikkelingen.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.