Prestatieafspraken volkshuisvesting 2019

Prestatieafspraken over huisvesting


Gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporaties Habeko Wonen, Woonforte en Woonpartners Midden-Holland en hun huurdersorganisaties hebben de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend.

Hierin leggen partijen vast wat het komende jaar hun bijdrage is aan de opgaven op het gebied van volkshuisvesting. De partijen kunnen op basis van deze afspraken elkaar aanspreken op hun inzet.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen

In 2019 gaan partijen zich richten op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Gezamenlijk zijn verschillende strategieën bedacht om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten, zoals het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt door ouderen te verleiden te verhuizen en voorrang te verlenen als zij een eengezinswoning achter laten. De corporaties kijken of zij meer woningen kunnen toewijzen aan huishoudens met een inkomen net boven de inkomensgrens voor sociale huur om daarmee ook meer doorstroming te realiseren. Daarnaast wordt bekeken hoe er versneld sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden.

Vitale woonomgeving

Een tweede aandachtspunt is de vitale woonomgeving.  De toename van bijzondere doelgroepen en inwoners in een sociaal kwetsbare situatie, zoals psychische problemen, verslaving of doordat zij dak- en thuisloos zijn, leidt tot een aanzienlijke claim op sociale huurwoningen en andere woonvormen. De gemeente en de corporaties gaan gezamenlijk deze opgave uitwerken en een huisvestingsplan voor het huisvesten van senioren opstellen.

Kwaliteit van de bestaande (sociale) huurvoorraad

Derde aandachtspunt is de kwaliteit van de bestaande (sociale) huurvoorraad. Naast duurzaamheid ligt de focus op het aardgasloos maken van de woningvoorraad. In 2019 gaan partijen hiermee aan de slag in drie pilotwijken. Het doel van de pilots is om praktische kennis en ervaring op te doen met verduurzaming.
Reacties

Locatie


Ook interessant