toekomstperspectief

Toekomstperspectief voor landschap en stad


Over een aantal jaar is er in de kern Alphen aan den Rijn onvoldoende ruimte voor nieuwe woningen. Om in de toekomst voldoende woonruimte te kunnen bieden aan onze inwoners, is vorig jaar onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe locaties. Nadere analyse van deze locaties laat zien dat een aantal stadsranden kansen bieden om de woningbouwontwikkeling te combineren met klimaat- en energieopgaven en tegelijkertijd een nieuw perspectief voor het landelijk gebied. Op deze manier ontstaat een toekomstperspectief voor landschap én stad. Het meest kansrijk zijn de locaties Noordrand I (ten noorden van de Heuvelweg), Gnephoek en de Zuid- en Noordeinderpolder.

Maatschappelijke opgaven
Een eerder onderzoek, de ‘Verkenning woningbouwlocaties na 2020’, richtte zich op de ontwikkeling van woningbouw alleen. Naast verstedelijking zijn er meer maatschappelijke opgaven waar de komende jaren rekening mee moet worden gehouden omdat zij ruimte vragen. Zoals de energietransitie, klimaatbestendige inrichting, verbetering van de biodiversiteit en waterkwaliteit, ecologische doelen en nieuwe vormen van mobiliteit. De stadsranden bieden bij uitstek kansen om deze opgaven met elkaar te combineren, waardoor zorgvuldig en efficiënt omgegaan wordt met de ruimte.  Deze nieuwe groen-stedelijke rand vormt zo natuurlijke overgang tussen stedelijk en landelijk gebied.

Vervolg
Aan de raad wordt voorgesteld om de haalbaarheid van de drie meest kansrijke locaties te onderzoeken. Bij de verdere uitwerking worden inwoners, agrariërs, experts, beleidsmakers en ontwikkelaars betrokken. Samen met hen zoeken we naar nieuwe ontwerp-concepten en verdienmodellen voor deze innovatieve manier van gebiedsontwikkeling.
Reacties


Ook interessant

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.